Αντιμετώπιση
Τα προγράμματα αντιμετώπισης – αποκατάστασης δυσλεξικών παιδιών και εφήβων είναι βασικά δύο κατηγοριών : Προγράμματα κλινικής εφαρμογής και προγράμματα εκπαιδευτικής κατεύθυνσης και εφαρμογής. Τα προγράμματα κλινικής εφαρμογής είναι εργαστηριακά προγράμματα, που η εφαρμογή τους απαιτεί τη χρήση ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού και εργαστηριακό χώρο, βάζουν δηλ. ιδιαίτερες απαιτήσεις. Αυτά συμπληρώνονται από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, που περιλαμβάνουν δομημένα εκπαιδευτικά υλικά, των οποίων η εφαρμογή μπορεί να γίνεται και μέσα στο σχολικό πλαίσιο και ειδικά στα τμήματα ένταξης από Ειδικό Παιδαγωγό με χρήση Η/Υ.

Η αντιμετώπιση της δυσλεξίας και η αποκατάσταση ενός δυσλεξικού ατόμου δεν είναι ούτε εύκολη υπόθεση, ούτε και μπορεί να επιτευχθεί με πληρότητα σε σύντομο χρόνο. Όπως όλες οι μαθησιακές δυσκολίες, έτσι και η δυσλεξία, απαιτεί ειδικούς τρόπους παρέμβασης, την εφαρμογή δομημένων αποκαταστασιακών υλικών, με τρόπους και τεχνικές, που υπερβαίνουν «το χαρτί και μολύβι». Και, φυσικά, σε πολλές περιπτώσεις θα απαιτηθεί η παρέμβαση περισσότερων ειδικοτήτων (ψυχολόγων, λογοπεδικών, κ.ά.), ανάλογα με την ένταση και έκταση της δυσχέρειας, την ηλικία του δυσλεξικού ατόμου, τη δεκτικότητα, την αποδοχή του προβλήματος από την πλευρά της οικογένειας και την ενεργητική συμμετοχή της, όπως ακόμη και από το βαθμό δημιουργίας κλίματος κατανόησης στο σχολικό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

downloadΚατεβάστε
το αρχείο

 

 

 

 

Εκτίμηση μαθησιακής ετοιμότητας παιδιών νηπιαγωγείου για την είσοδό τους στο Δημοτικό

Ο όρος μαθησιακή ετοιμότητα είναι πολυδιάστατος. Αναφέρεται σε όλες τις πλευρές ανάπτυξης του παιδιού – τη σωματική, τη γλωσσική, τη νοητική, τη συναισθηματική και την κοινωνική. Ο όρος αυτός δεν ήταν πάντα, όπως είναι σήμερα διευρυμένος, και τούτο, γιατί δεν λαβαίνονταν υπόψη όλοι οι παράγοντες, που επιδρούν στην ανάπτυξη του ατόμου. Σίγουρα στο κέντρο, στον πυρήνα της ανάπτυξης, παραμένει ο βιολογικός παράγοντας. Ωστόσο ο παράγοντας αυτός επηρεάζεται με έναν καθοριστικό τρόπο από τον πλούτο ή τη στέρηση των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα κατά την προσχολική ηλικία του παιδιού.

Πρέπει να τονιστεί με έμφαση αυτό που επισημαίνεται από όλους όσους ασχολούνται με θέματα αγωγής του παιδιού, ότι το επίπεδο ανάπτυξης της σχολικής ετοιμότητας είναι δυνατόν να επηρεάσει με αποφασιστικό τρόπο την εκπαιδευτική πορεία του παιδιού και την επιτυχία του στη ζωή.

downloadΚατεβάστε
το αρχείο

 

 

 

Τεστ Διάγνωσης

  • Τα τεστ έχουν κατασκευαστεί με βάση μια σειρά από προδιαγραφές και στοχεύουν στην ανάδειξη όλων των ελλειμμάτων που παρουσιάζουν τα δυσλεξικά παιδιά του ελληνόφωνου χώρου.
  • Είναι χωρισμένα σε 6 βασικά επίπεδα, τα οποία αντιστοιχούν σε αντίστοιχα αναπτυξιακά στάδια – ηλικίες του παιδιού. Ορισμένα από τα τεστ παρακολουθούν τα 6 αυτά αναπτυξιακά στάδια, ενώ για ορισμένα τεστ τα στάδια περιορίζονται σε 3 επίπεδα, 1+2, 3+4, 5+6.
  • Τα επίπεδα ανάπτυξης του παιδιού δεν παρακολουθούν αναγκαστικά και αυστηρά τα ηλικιακά επίπεδα. Ωστόσο, η ένταξη των παιδιών στην όποια βαθμίδα εκπαίδευσης γίνεται με βάση την ηλικία.
  • Με βάση αυτή την «κατάταξη» και μια και δεν υπάρχουν παιδιά, που να μην είναι μαθητές ενταγμένοι με βάση την ηλικία τους σε μιαν αντίστοιχη εκπαιδευτική βαθμίδα, ως επίπεδο 1 θα θεωρούμε το παιδί που έχει τελειώσει ή βρίσκεται προς το τέλος (Μήνας  Απρίλιος και μετά) την Α’ τάξη του Δημοτικού ή που φοιτά στη Β’ Δημοτικού και δεν βρίσκεται μπροστά στο τελείωμα  της τάξης (Μήνας Μάρτιος). Ο ίδιος υπολογισμός συνεχίζεται μέχρι και το 6ο επίπεδο, που περιλαμβάνει παιδιά, τα οποία τελειώνουν το Δημοτικό. Ωστόσο η κατασκευή των τεστ του 6ου επιπέδου καλύπτει τα παιδιά και των τριών τάξεων του Γυμνασίου, μια και παιδιά με γλωσσικά προβλήματα αυτών των ηλικιών  βρίσκονται από άποψη γλωσσικής ανάπτυξης και κατάκτησης δύο – τρία χρόνια πίσω από τα παιδιά της τυπικής ανάπτυξης.    
  • Για την κατασκευή των τεστ έχει ληφθεί υπόψη η διεθνής εμπειρία, μελετήθηκαν  σταθμισμένα και μη σταθμισμένα  για μαθησιακά προβλήματα  ανάλογα τεστ,  μέρος της σειράς στηρίζεται σε προσαρμογή γνωστών τεστ.

downloadΚατεβάστε
το αρχείο